Vímeť pak, že milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle uložení jeho povoláni jsou. Římanům 8:28

Klíč k morfologii - Vysvětlení zkratek

Co je to morfologie?

Morfologie je v podstatě rozlišení jednotlivých slov podle jejích slovních druhů, osob, časů, rodů atd. Toto je velmi vhodné pro studium Bible, protože morfologií můžete zjistit např. že Jeruzalém je v originále ženského rodu a ne můžského jako v češtině. A tak je mnohem přirozenější, že se Bůh odkazuje k Jeruzalému jako k ženě.

Níže je uvedena morfologie, kterou používáme na naší stránce Studium Bible (zatím pouze v řečtině). Kliknutím na morfologii zjistíte jak anglický tak český popis klíče, který je popsán níže.

Např. klíč N-ASF je rozložen takto:
N - podstatné jméno
ASF - akuzativ (4. pád) | jednotné číslo | ženský rod

Naše použitá morfologie

Slovní druh  –  Osoba, Čas, Způsob, Rod –  Pád, Číslo, Rod, Stupňování
 

Slovní druh

V - sloveso
N - podstatné jméno
Adv - příslovce
Adj - přídavné jméno
Art - člen
DPro - ukazovací zájmeno
IPro - tázací / neurčitá zájmena
PPro - osobní / přivlastňovací zájmeno
RecPro - reciproční zájmeno
RelPro - relativní zájmeno
RefPro - reflexní zájmeno
Prep - předložka
Conj - spojka
I - citoslovce
Prtcl - částice
Heb - hebrejské slovo
Aram - aramejské slovo

Osoba

1 - první osoba
2 - druhá osoba
3 - třetí osoba

Čas

P - přítomný čas
I - imperfektum
F - budoucí čas
A - aorist
R - minulý čas
L - předminulý čas

Způsob (modus)

I - oznamovací způsob
M - rozkazovací způsob
S - spojovací způsob
O - optativ
N - neurčitý tvar
P - přechodník, příčestí

Slovesný rod

A - činný rod
M - střední
P - trpný rod
M/P - střední nebo trpný

Pád

N - první pád
V - pátý pád
A - čtvrtý pád
G - druhý pád
D - třetí pád

Číslo

S - jednotné číslo
P - množné číslo

Rod

M - mužský
F - ženský
N - střední

Stupňování

C - druhý stupeň
S - třetí stupeň