A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Římanům 8:28

Výsledky hľadania - "miluj boha"

5. Mojžíšova (Deuteronomium) 11:1
Milujž tedy Hospodina Boha svého a ostříhej nařízení jeho, ustanovení a soudů jeho, i přikázaní jeho po všecky dny.
5. Mojžíšova (Deuteronomium) 11:13
Protož jestliže opravdově poslouchati budete přikázaní mých, kteráž já vám dnes přikazuji, milujíce Hospodina Boha svého a sloužíce jemu z celého srdce svého a ze vší duše své,
5. Mojžíšova (Deuteronomium) 11:22
Nebo jestliže bedlivě ostříhati budete všech přikázaní těchto, kteráž já přikazuji vám, abyste je činili, milujíce Hospodina Boha svého, a chodíce po všech cestách jeho, a přídržejíce se jeho:
5. Mojžíšova (Deuteronomium) 13:3
Neuposlechneš slov proroka toho, ani snáře, nebo zkušuje vás Hospodin Bůh váš, aby známé bylo, milujete-li Hospodina Boha svého z celého srdce svého a z celé duše své.
2. Paralipomenon 9:8
Budiž Hospodin Bůh tvůj požehnaný, kterýž tě sobě oblíbil, aby tě posadil na stolici své, abys byl králem na místě Hospodina Boha tvého. Proto že miluje Bůh tvůj Izraele, aby jej utvrdil na věky, ustanovil tě nad nimi králem, abys činil soud a spravedlnost.
Přísloví 21:17
Muž milující veselost nuzníkem bývá, a kdož miluje víno a masti, nezbohatne.
Ozeáš 9:1
Neraduj se, Izraeli, s plésáním jako jiní národové, že smilníš, odcházeje od Boha svého, a miluješ mzdu po všech obilnicích.
Lukáš 16:24
I zvolav bohatec, řekl: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou, a pošli Lazara, ať omočí konec prstu svého v vodě, a svlaží *jazyk můj; nebo se &mučím v tomto plameni. °&Iz 66,24 Mk 9,44 *Za 14,12
Jan 16:27
Nebo sám Otec miluje vás, proto že jste vy mne milovali, a uvěřili, že jsem já od Boha vyšel.
Římanům 8:28
Vímeť pak, že *milujícím Boha všecky věci napomáhají k dobrému, totiž těm, kteříž podle &uložení jeho povoláni jsou. *Jk 1,12 &Ef 1,11 3,11
1. Korintským 8:3
Ale jestliže kdo miluje Boha, tenť jest *vyučen od něho. Ga 4,8-9 *Ž 1,6 J 10,14-27
Jakub 2:5
Slyšte, bratří moji milí, zdaliž Bůh nevyvolil *chudých na tomto světě, aby boha&byli u víře a dědicové ÷království, ßkteréž zaslíbil těm, jenž jej milují? *Mt 5,3 &1Tm 6,18-19 ÷L 12,31-32 ßEx 20,6
1. Petrova 2:17
Všecky °ctěte, bratrstvo &milujte, Boha se ÷bojte, ßkrále v uctivosti mějte. °Ř 12,10 &1Pt 1,22 ÷Př 24,21 ßMt 22,21
1. Janova 3:10
Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdož nečiní spravedlnosti, neníť z Boha, a kdož nemiluje bratra svého.
1. Janova 4:7
Nejmilejší, milujmež jedni druhé; nebo láska z Boha jest, a každý, *kdož miluje, z Boha se narodil, a znáť Boha. *5,1-2 J 8,42
1. Janova 4:8
Kdož *nemiluje, nezná Boha; nebo Bůh láska jest. *2,4 3,6
1. Janova 4:12
Boha žádný nikdy °nespatřil, ale milujeme-liť jedni druhé, Bůh v nás &přebývá, a láska jeho dokonalá jest v nás. °J 1,18 Ko 1,15 1Tm 6,16 1,17 &1J 3,24
1. Janova 4:20
Řekl-li by °kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhář jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl, Boha, kteréhož neviděl, kterak může milovati? °2,4-11
1. Janova 4:21
A totoť °přikázání máme od něho, aby ten, kdož &miluje Boha, miloval i bratra svého. °Mt 22,39 J 13,34 Lv 19,18 Ef 5,2 &1J 5,1
1. Janova 5:1
Každý, kdož věří, že Ježíš jest Kristus, z Boha se narodil; a každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, milujeť i toho, kterýž zplozen jest z něho.
1. Janova 5:2
Po tomť *poznáváme, že milujeme syny Boží, když Boha milujeme a přikázání jeho ostříháme. J 14,15-21 *1J 3,19