A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Římanům 8:28

# 1

Chci vejít do Jeho bran

Žalm 100:4; 118:24

Chci vejít do Jeho bran
s vděčným srdcem plným chval,
chtěl bych se svou chválou před Pána přijít.
Vždyť já vím, dnes je ten den,
který On učinil, proto chci zpívat,
Pán mi radost dal.    

/: Pán mi radost dal, Pán mi radost dal,
proto chci zpívat, Pán mi radost dal. :/    

Pán mi pokoj dal... / lásku... / píseň...

# 1

I will enter His gates

Psalm 100:4; 118:24

I will enter His gates
With thanksgiving in my heart,
I will enter His courts With praise.
I will say: This is the day
That the Lord has made. I will rejoice
For He has made me glad.    

/: He has made me glad, He has made me glad,
I will rejoice For He has made me glad. :/