A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré, tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia. Římanům 8:28

Bible study

biblický verš č. 1.
N-NSF
G976
Bi,bloj
kniha
N-GSF
G1078
gene,sewj
původu
N-GSM
G2424
VIhsou/
Ježíše
N-GSM
G5547
Cristou/(
pomazaného
N-GSM
G5207
ui`ou/
syna
N-PRI
G1138
Dabi.d(
Davidova
N-GSM
G5207
ui`ou/
syna
N-PRI
G11
VAbraa,m
Abrahamova
Bible Kralická
1. Kniha (o) °rodu Ježíše Krista &syna Davidova, ÷syna Abrahamova.
King James Version
1. The book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
biblický verš č. 2.
N-PRI
G11
VAbraa.m
Abraham
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2464
VIsaa,k\
Izáka
N-PRI
G2464
VIsaa.k
Izák
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2384
VIakw,b\
Jákoba
N-PRI
G2384
VIakw.b
Jákob
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G2455
VIou,dan
Judu
CONJ
G2532
kai.
a
T-APM
G3588
tou.j
ty
N-APM
G80
avdelfou.j
bratry
P-GSM
G846
auvtou/\
jeho
Bible Kralická
2. Abraham zplodil °Izáka. Izák pak zplodil =Jákoba. Jákob zplodil +Judu a bratří jeho.
King James Version
2. Abraham begat Isaac; and Isaac begat Jacob; and Jacob begat Judas and his brethren;
biblický verš č. 3.
N-NSM
G2455
VIou,daj
Juda
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G5329
Fa,rej
Fárese
CONJ
G2532
kai.
a
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2196
Zara.
Záru
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
N-PRI
G2283
Qa,mar\
Támar
N-PRI
G5329
Fa,rej
Fáres
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2074
VEsrw,m\
Ezroma
N-PRI
G2074
VEsrw.m
Ezrom
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G689
VAra,m\
Arama
Bible Kralická
3. Judas pak °zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak =zplodil Ezroma. Ezrom +zplodil Arama.
King James Version
3. And Judas begat Phares and Zara of Thamar; and Phares begat Esrom; and Esrom begat Aram;
biblický verš č. 4.
N-PRI
G689
VAra.m
Aram
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G284
VAminada,b\
Aminadaba
N-PRI
G284
VAminada.b
Aminadab
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G3476
Naassw,n\
Názona
N-PRI
G3476
Naassw.n
Názon
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4533
Salmw,n\
Salmona
Bible Kralická
4. Aram pak °zplodil Aminadaba. Aminadab pak &zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.
King James Version
4. And Aram begat Aminadab; and Aminadab begat Naasson; and Naasson begat Salmon;
biblický verš č. 5.
N-PRI
G4533
Salmw.n
Salmon
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1003
Boo.z
Boáze
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
N-PRI
G4477
~Raca,b\
Raab
N-PRI
G1003
Boo.z
Boáz
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G5601
VWbh.d
Obéda
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
N-PRI
G4503
~Rou,q\
Rút
N-PRI
G5601
VWbh.d
Obéd
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2421
VIessai,\
Jesse
Bible Kralická
5. Salmon °zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil &Obéda z Rut. Obéd pak ÷zplodil Jesse.
King James Version
5. And Salmon begat Booz of Rachab; and Booz begat Obed of Ruth; and Obed begat Jesse;
biblický verš č. 6.
N-PRI
G2421
VIessai.
Jesse
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1138
Dabi.d
Davida
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G935
basile,a
krále
N-PRI
G1138
Dabi.d
David
CONJ
G1161
de.
pak
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G935
basileu.j
král
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G4672
Solomw/nta
Šalamouna
PREP
G1537
evk
z
T-GSF
G3588
th/j
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G3774
Ouvri,ou\
Uriáše
Bible Kralická
6. Jesse *zplodil Davida krále. David pak král °zplodil Šalomouna, z té, kteráž někdy byla žena Uriášova.
King James Version
6. And Jesse begat David the king; and David the king begat Solomon of her that had been the wife of Urias;
biblický verš č. 7.
N-NSM
G4672
Solomw.n
Šalamoun
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4497
~Roboa,m\
Roboáma
N-PRI
G4497
~Roboa.m
Roboám
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G7
VAbia,\
Abiáše
N-PRI
G7
VAbia.
Abiáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G760
VAsa,\
Azu
Bible Kralická
7. Šalomoun °zplodil Roboáma. Roboám =zplodil Abiáše. Abiáš +zplodil Azu.
King James Version
7. And Solomon begat Roboam; and Roboam begat Abia; and Abia begat Asa;
biblický verš č. 8.
N-PRI
G760
VAsa.
Aza
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2498
VIwsafa,t\
Jozafata
N-PRI
G2498
VIwsafa.t
Jozafat
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2496
VIwra,m\
Joráma
N-PRI
G2496
VIwra.m
Jorám
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G3604
VOzi,an\
Oziáše
Bible Kralická
8. Aza *zplodil Jozafata. Jozafat zplodil &Joráma. Jorám ÷zplodil Oziáše.
King James Version
8. And Asa begat Josaphat; and Josaphat begat Joram; and Joram begat Ozias;
biblický verš č. 9.
N-NSM
G3604
VOzi,aj
Oziáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2488
VIwaqa,m\
Joatáma
N-PRI
G2488
VIwa,qam
Joatám
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G881
:Aca,z\
Achaze
N-PRI
G881
:Aca.z
Achaz
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G1478
VEzeki,an\
Ezechiáše
Bible Kralická
9. Oziáš pak *zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. &Achas zplodil Ezechiáše.
King James Version
9. And Ozias begat Joatham; and Joatham begat Achaz; and Achaz begat Ezekias;
biblický verš č. 10.
N-NSM
G1478
VEzeki,aj
Ezechiáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G3128
Manassh/\
Manassese
N-NSM
G3128
Manassh/j
Manasses
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G300
VAmw,n\
Amóna
N-PRI
G300
VAmw.n
Amón
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G2502
VIwsi,an\
Joziáše
Bible Kralická
10. Ezechiáš pak °zplodil Manasesa. A Manases =zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.
King James Version
10. And Ezekias begat Manasses; and Manasses begat Amon; and Amon begat Josias;
biblický verš č. 11.
N-NSM
G2502
VIwsi,aj
Joziáš
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil jsem/jsi zplozen
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G2423
VIeconi,an
Jekoniáše
CONJ
G2532
kai.
a
T-APM
G3588
tou.j
ty
N-APM
G80
avdelfou.j
bratry
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
PREP
G1909
evpi.
v
T-GSF
G3588
th/j
tom
N-GSF
G3350
metoikesi,aj
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónském
Bible Kralická
11. Joziáš pak *zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.
King James Version
11. And Josias begat Jechonias and his brethren, about the time they were carried away to Babylon:
biblický verš č. 12.
PREP
G3326
Meta.
po
CONJ
G1161
de.
pak
T-ASF
G3588
th.n
tom
N-ASF
G3350
metoikesi,an
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónském
N-NSM
G2423
VIeconi,aj
Jekoniáš
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4528
Salaqih,l\
Salathiéla
N-PRI
G4528
Salaqih.l
Salathiél
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2216
Zoroba,bel\
Zorobabela
Bible Kralická
12. A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil °Salatiele. Salatiel pak =zplodil Zorobábele.
King James Version
12. And after they were brought to Babylon, Jechonias begat Salathiel; and Salathiel begat Zorobabel;
biblický verš č. 13.
N-PRI
G2216
Zoroba,bel
Zorobabel
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G10
VAbiou,d\
Abiúda
N-PRI
G10
VAbiou.d
Abiúd
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1662
VEliakei,m\
Eliakeima
N-PRI
G1662
VEliakei.m
Eliakeim
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G107
VAzw,r\
Azóra
Bible Kralická
13. A Zorobábel *zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliachima. Eliachim zplodil Azora.
King James Version
13. And Zorobabel begat Abiud; and Abiud begat Eliakim; and Eliakim begat Azor;
biblický verš č. 14.
N-PRI
G107
VAzw.r
Azór
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G4524
Sadw,k\
Sadóka
N-PRI
G4524
Sadw.k
Sadók
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G885
VAcei,m\
Acheima
N-PRI
G885
VAcei.m
Acheim
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1664
VEliou,d\
Eliúda
Bible Kralická
14. Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.
King James Version
14. And Azor begat Sadoc; and Sadoc begat Achim; and Achim begat Eliud;
biblický verš č. 15.
N-PRI
G1664
VEliou.d
Eliúd
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G1648
VElea,zar\
Eleazara
N-PRI
G1648
VElea,zar
Eleazar
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G3157
Matqa,n\
Mathana
N-PRI
G3157
Matqa.n
Mathan
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2384
VIakw,b\
Jakóba
Bible Kralická
15. Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.
King James Version
15. And Eliud begat Eleazar; and Eleazar begat Matthan; and Matthan begat Jacob;
biblický verš č. 16.
N-PRI
G2384
VIakw.b
Jákob
CONJ
G1161
de.
pak
V-AAI-3S
G1080
evge,nnhse
zplodil
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-PRI
G2501
VIwsh.f
Joséfa
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G435
a;ndra
muže
N-GSF
G3137
Mari,aj(
Marie
PREP
G1537
evx
z
R-GSF
G3739
h-j
které
V-API-3S
G1080
evgennh,qh
byl narozen
N-NSM
G2424
VIhsou/j
Ježíš
T-NSM
G3588
o`
ten
V-PPP-NSM
G3004
lego,menoj
jsoucí říkaný
N-NSM
G5547
Cristo,j
Pomazaný
Bible Kralická
16. Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se *JEŽÍŠ, jenž slove Kristus.
King James Version
16. And Jacob begat Joseph the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ.
biblický verš č. 17.
A-NPF
G3956
Pa/sai
všechna
CONJ
G3767
ou=n
tedy
T-NPF
G3588
ai`
ta
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
PREP
G575
avpo.
od
N-PRI
G11
VAbraa.m
Abrahama
ADV
G2193
e[wj
po
N-PRI
G1138
Dabi.d
Davida
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
A-NPF
G1180
dekate,ssarej\
čtrnáct
CONJ
G2532
kai.
a
PREP
G575
avpo.
od
N-PRI
G1138
Dabi.d(
Davida
ADV
G2193
e[wj
do
T-GSF
G3588
th/j
toho
N-GSF
G3350
metoikesi,aj
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónského
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
A-NPF
G1180
dekate,ssarej\
čtrnáct
CONJ
G2532
kai.
a
PREP
G575
avpo.
od
T-GSF
G3588
th/j
toho
N-GSF
G3350
metoikesi,aj
zajetí
N-GSF
G897
Babulw/noj
Babylónského
ADV
G2193
e[wj
do
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G5547
Cristou/
Pomazaného
N-NPF
G1074
geneai.
pokolení
A-NPF
G1180
dekate,ssarej
čtrnáct
Bible Kralická
17. A tak všech rodů od Abrahama až do Davida bylo rodů čtrnácte. A od Davida až do zajetí Babylonského rodů čtrnácte. A od zajetí Babylonského až do Krista rodů čtrnácte.
King James Version
17. So all the generations from Abraham to David are fourteen generations; and from David until the carrying away into Babylon are fourteen generations; and from the carrying away into Babylon unto Christ are fourteen generations.
biblický verš č. 18.
T-GSM
G3588
Tou/
toho
CONJ
G1161
de.
pak
N-GSM
G2424
VIhsou/
Ježíše
N-GSM
G5547
Cristou/
pomazaného
T-NSF
G3588
h`
to
N-NSF
G1083
ge,nnhsij
narození
ADV
G3779
ou[twj
takovým způsobem
V-IAI-3S
G1510
h=n
bylo/trvalo
V-APP-GSF
G3423
mnhsteuqei,shj
byla zasnoubena
CONJ
G1063
ga.r
neboť
T-GSF
G3588
th/j
ta
N-GSF
G3384
mhtro.j
matka
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-GSF
G3137
Mari,aj
Marie
T-DSM
G3588
tw/|
tomu
N-PRI
G2501
VIwsh,f(
Jozefovi
ADV
G4250
pri.n
před
PRT
G2228
h'
než
V-2AAN
G4905
sunelqei/n
sejitím
P-APM
G846
auvtou.j(
jich
V-API-3S
G2147
eu`re,qh
byla nalezena
PREP
G1722
evn
v
N-DSF
G1064
gastri.
břichu
V-PAP-NSF
G2192
e;cousa
mající
PREP
G1537
evk
z
N-GSN
G4151
Pneu,matoj
Ducha
A-GSN
G40
~Agi,ou
Svatého
Bible Kralická
18. Jezukristovo pak narození takto se stalo: Když matka *jeho Maria snoubena byla °Jozefovi, prve než se sešli, nalezena jest &těhotná z Ducha svatého.
King James Version
18. Now the birth of Jesus Christ was on this wise: When as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost.
biblický verš č. 19.
N-PRI
G2501
VIwsh.f
Jozef
CONJ
G1161
de.
pak
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G435
avnh.r
muž
P-GSF
G846
auvth/j
její
A-NSM
G1342
di,kaioj
spravedlivý
V-PAP-NSM
G1510
w'n(
jsa
CONJ
G2532
kai.
a
PRT-N
G3361
mh.
ne-
V-PAP-NSM
G2309
qe,lwn
chtěje
P-ASF
G846
auvth.n
ji
V-AAN
G3856
paradeigmati,sai(
veřejně zneuctít
V-AOI-3S
G1014
evboulh,qh
rozhodl se
ADV
G2977
la,qra|
tajně
V-AAN
G630
avpolu/sai
propustit
P-ASF
G846
auvth,n
ji
Bible Kralická
19. Ale Jozef muž její spravedlivý jsa, a nechtěv jí v *lehkost uvésti, chtěl ji tajně propustiti.
King James Version
19. Then Joseph her husband, being a just man, and not willing to make her a publick example, was minded to put her away privily.
biblický verš č. 20.
D-APN
G3778
tau/ta
tyto (věci)
CONJ
G1161
de.
pak
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
V-AOP-GSM
G1760
evnqumhqe,ntoj(
zváživ/přemyšlovav
V-2AMM-2S
G3708
ivdou,(
podívej se
N-NSM
G32
a;ggeloj
posel
N-GSM
G2962
Kuri,ou
pána
PREP
G2596
katV
podle
N-OI
G3677
o;nar
snu
V-2API-3S
G5316
evfa,nh
byl ukázán
P-DSM
G846
auvtw/|(
mu
V-PAP-NSM
G3004
le,gwn(
říkaje
N-PRI
G2501
VIwsh,f(
Jozef
N-NSM
G5207
ui`o.j
syn
N-PRI
G1138
Dabi,d(
Davida
PRT-N
G3361
mh.
ne-
V-AOS-2S
G5399
fobhqh/|j
abys se ulekl
V-2AAN
G3880
paralabei/n
přijmout
N-PRI
G3137
Maria.m
Marii
T-ASF
G3588
th.n
tu
N-ASF
G1135
gunai/ka,
ženu
P-2GS
G4771
sou
tvou
T-NSN
G3588
to.
to
CONJ
G1063
ga.r
neboť
PREP
G1722
evn
v
P-DSF
G846
auvth/|
V-APP-NSN
G1080
gennhqe.n
byvší zplozené
PREP
G1537
evk
z
N-GSN
G4151
Pneu,mato,j
Ducha
V-PAI-3S
G1510
evstin
je
A-GSN
G40
~Agi,ou\
Svatého
Bible Kralická
20. Když pak on o tom přemyšloval, aj, anděl Páně ve snách ukázal se jemu, řka: Jozefe synu Davidův, neboj se přijíti Marie manželky své; nebo což v ní jest počato, z °Ducha svatého jest.
King James Version
20. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost.
biblický verš č. 21.
V-FDI-3S
G5088
te,xetai
porodí
CONJ
G1161
de.
pak
N-ASM
G5207
ui`o.n
syna
CONJ
G2532
kai.
a
V-FAI-2S
G2564
kale,seij
budeš volat
T-ASN
G3588
to.
to
N-ASN
G3686
o;noma
jméno
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-ASM
G2424
VIhsou/n\
Ježíše
P-NSM
G846
auvto.j
on
CONJ
G1063
ga.r
neboť
V-FAI-3S
G4982
sw,sei
zachrání
T-ASM
G3588
to.n
ten
N-ASM
G2992
lao.n
lid
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
PREP
G575
avpo.
od
T-GPF
G3588
tw/n
těch
N-GPF
G266
a`martiw/n
hříchů
P-GPM
G846
auvtw/n
jejich
Bible Kralická
21. Porodíť °pak syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš; onť zajisté vysvobodí lid svůj od =hříchů jejich.
King James Version
21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name JESUS: for he shall save his people from their sins.
biblický verš č. 22.
D-NSN
G3778
tou/to
tato (věc)
CONJ
G1161
de.
pak
A-NSN
G3650
o[lon
celá
V-2RAI-3S
G1096
ge,gonen(
stala se
CONJ
G2443
i[na
aby
V-APS-3S
G4137
plhrwqh/|
bylo naplněno
T-NSN
G3588
to.
to
V-APP-NSN
G2046
r`hqe.n
byvší řečené
PREP
G5259
u`po.
od
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G2962
Kuri,ou
pána
PREP
G1223
dia.
skrze
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G4396
profh,tou
proroka
V-PAP-GSM
G3004
le,gontoj(
mluvícího
Bible Kralická
22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo, což povědíno bylo ode Pána skrze proroka, řkoucího:
King James Version
22. Now all this was done, that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying,
biblický verš č. 23.
V-2AMM-2S
G3708
VIdou,(
podívej se
T-NSF
G3588
h`
ta
N-NSF
G3933
parqe,noj
panna
PREP
G1722
evn
v
N-DSF
G1064
gastri.
břichu
V-FAI-3S
G2192
e[xei
bude mít
CONJ
G2532
kai.
a
V-FDI-3S
G5088
te,xetai
porodí
N-ASM
G5207
ui`o,n(
syna
CONJ
G2532
kai.
a
V-FAI-3P
G2564
kale,sousi
budou volat
T-ASN
G3588
to.
to
N-ASN
G3686
o;noma
jméno
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-PRI
G1694
VEmmanouh,l(
Emanúél
R-NSN
G3739
o[
která (věc)
V-PAI-3S
G1510
evsti
je
V-PPP-NSN
G3177
meqermhneuo,menon(
jsoucí přeložená
PREP
G3326
MeqV
s
P-1GP
G1473
h`mw/n
námi
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G2316
Qeo,j
Bůh
Bible Kralická
23. Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazůveš jméno *jeho Emmanuel, jenž se vykládá: S námi Bůh.
King James Version
23. Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is, God with us.
biblický verš č. 24.
V-APP-NSM
G1326
diegerqei.j
byv probuzen
CONJ
G1161
de.
pak
T-NSM
G3588
o`
ten
N-PRI
G2501
VIwsh.f
Jozef
PREP
G575
avpo.
z
T-GSM
G3588
tou/
toho
N-GSM
G5258
u[pnou
spánku
V-AAI-3S
G4160
evpoi,hsen
udělal
ADV
G5613
w`j
jak
V-AAI-3S
G4367
prose,taxen
nařídil
P-DSM
G846
auvtw/|
jemu
T-NSM
G3588
o`
ten
N-NSM
G32
a;ggeloj
posel
N-GSM
G2962
Kuri,ou\
pána
CONJ
G2532
kai.
a
V-2AAI-3S
G3880
pare,labe
přijal
T-ASF
G3588
th.n
tu
N-ASF
G1135
gunai/ka
ženu
P-GSM
G846
auvtou/(
jeho
Bible Kralická
24. Procítiv pak Jozef ze sna, učinil, jakož mu přikázal anděl Páně, a přijal manželku svou.
King James Version
24. Then Joseph being raised from sleep did as the angel of the Lord had bidden him, and took unto him his wife:
biblický verš č. 25.
CONJ
G2532
kai.
a
PRT-N
G3756
ouvk
ne-
V-IAI-3S
G1097
evgi,nwsken
znal/znával
P-ASF
G846
auvth.n
ji
ADV
G2193
e[wj
dokud
R-GSM
G3739
ou-
ne-
V-2AAI-3S
G5088
e;teke
porodila
T-ASM
G3588
to.n
toho
N-ASM
G5207
ui`o,n
syna
P-GSF
G846
auvth/j
jejího
T-ASM
G3588
to.n
toho
A-ASM-S
G4416
prwto,tokon\
prvorozeného
CONJ
G2532
kai.
a
V-AAI-3S
G2564
evka,lese
zvolal
T-ASN
G3588
to.
to
N-ASN
G3686
o;noma
jméno
P-GSM
G846
auvtou/
jeho
N-ASM
G2424
VIHSOUN
Ježíše
Bible Kralická
25. Ale nepoznal jí, *až i porodila Syna svého °prvorozeného, a nazvala jméno jeho Ježíš.
King James Version
25. And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS.